Gesloten op 1 en 11 november wegens feestdagen.
Friesland in liedjes (Accordeon/Keyboard)


Friesland in liedjes (Accordeon/Keyboard)

€ 13,90
 • kwaliteitsvol materiaal
 • expiration possible
 • prijzen inclusief btw
Inhoud

Moeilijkheidsgraad: 2

 • As om 'e toer
 • Bonkefeart
 • Breidzje
 • De Boalserter Merke
 • De Maitijd
 • De winter is fertige
 • Eala fria Fresena
 • Flaggeliet
 • Friezeliet
 • Frysk folksliet
 • Grouster Weagen
 • Ik kom út Fryslân
 • It âldershûs
 • It antlit
 • It Dokkumer Lokaaltsje
 • It feintsje fan Menaam
 • It froalike famke
 • It Heitelän
 • Oan 'e kaay yn
 • Harns Roeiersliet
 • Silerssankje
 • Simmerjûn
 • Simmermoarn
 • Skûtsjesilen
 • Skipperssankje
 • Te maaie
 • Us pake'klok
 • Wâldsang
 • Widzesang fan 't seemanswiif
 • Yn'e lijte by de seedyk