Friesland in liedjes

 14,50

Beschrijving

Inhoud

Moeilijkheidsgraad: 2

As om ‘e toer
Bonkefeart
Breidzje
De Boalserter Merke
De Maitijd
De winter is fertige
Eala fria Fresena
Flaggeliet
Friezeliet
Frysk folksliet
Grouster Weagen
Ik kom út Fryslân
It âldershûs
It antlit
It Dokkumer Lokaaltsje
It feintsje fan Menaam
It froalike famke
It Heitelän
Oan ‘e kaay yn
Harns Roeiersliet
Silerssankje
Simmerjûn
Simmermoarn
Skûtsjesilen
Skipperssankje
Te maaie
Us pake’klok
Wâldsang
Widzesang fan ‘t seemanswiif
Yn’e lijte by de seedyk

Vragen over dit artikel?

31 oktober gesloten * fermé le 31 octobre